logo_fundacja_internet_ikon

Fundacja Kultury Buddyjskiej

Rozważyć, co nadaje życiu sens

Wszyscy pragniemy szczęścia i poszukujemy sposobów na dobre życie. Jednak dla wielu z nas dążenie do szczęścia może być trudne, ponieważ na ogół nie wiemy, co rzeczywiście czyni nas szczęśliwymi. W świecie pełnym napięć i rywalizacji, nierówności i niepokojów społecznych, w świecie pełnym przemocy i różnego rodzaju opresji, ludzie czują się przeważnie zmęczeni i wypaleni. Przywykliśmy do życia w stanie permanentnego kryzysu, którego doświadczają środowisko naturalne, gospodarka, kultura i relacje społeczne. Przyszłość budzi dziś więcej obaw i lęków niż nadziei na lepsze jutro, a wielu z nas cierpi psychicznie, nie odnajdując sensu istnienia, nie potrafiąc żyć w sposób, który dawałby radość i satysfakcję z życia. Współczesne życie społeczne jest oparte na konkurencji, co wymusza postawy egoistyczne. Przeważnie jest tak, że ten, kto zgromadzi więcej dóbr, jest uznawany za bardziej zaradnego, lepszego od tych, którzy mają ich mniej. Współcześnie szczęście ma przeważnie wymiar materialny.

Prawdziwe szczęście to jednak coś więcej niż tylko posiadanie dóbr materialnych, czy też spełnianie egoistycznych pragnień. Niekończąca się pogoń za nimi przynosi w końcu rozczarowanie, smutek, a ostatecznie cierpienie. Już chyba najwyższy czas na zmianę paradygmatu, w którym żyjemy, a buddyzm ma tu bardzo wiele do zaoferowania.

Działać z zaangażowaniem, współczuciem i troską

Fundacja Kultury Buddyjskiej pragnie działać na rzecz budowy społeczeństwa prawdziwego dobra, godnego i szczęśliwego życia. Fundamentem działań Fundacji jest etyka buddyjska, która podkreśla indywidualną odpowiedzialność za myśli, słowa i czyny. Budda w swoim nauczaniu wskazywał, że każde działanie ma konsekwencje; należy zatem unikać́ czynienia zła, działać ze współczuciem i troską na rzecz dobra wszystkich istot, i tak ćwiczyć́ umysł, by nie popadał on w stany pomieszania, w których łatwo jest o działania szkodliwe, krzywdzące innych.

Gospodarować sprawiedliwie, bez wyzysku i przemocy

W obszar swoich zainteresowań Fundacja włącza też ekonomię. Współczesną ekonomię określają: maksymalizacja zysku, konkurencyjność, działania oparte jedynie na własnym interesie i instrumentalne wykorzystywanie zasobów świata. Buddyjska ekonomia skupia się na jakości życia zwykłych ludzi, nie mówi nic o zysku, konkurencji, a zamiast tego postuluje upraszczanie pragnień, troskę o innych, szczodrość. Filary buddyjskiej gospodarki to prostota, minimalizm i działanie bez przemocy.

Ludzie stają dobrzy, chcą sobie pomagać, gdy rozumieją, że są w fundamentalny sposób zależni zarówno od przyrody, jak i od innych ludzi i istot. Nikt nie istnieje jako niezależna i oddzielna jednostka, więc dobro każdej osoby zależy od dobrobytu innych i całego dobrostanu planety. Celem ekonomii opartej na zasadach buddyzmu jest więc szczęście ludzi i innych istot, wysoka jakość życia, wspólny dobrobyt, sprawiedliwe dzielenie dóbr i zrównoważony rozwój. Działania Fundacji mają służyć urzeczywistnieniu takiej właśnie wizji ładu ekonomicznego.

Inicjować społeczną zmianę

Aby kultura oparta na buddyjskim światopoglądzie mogła zaistnieć i zakorzenić się w społeczeństwie, potrzebna jest edukacja w zakresie buddyjskich nauk o naturze rzeczywistości, o kondycji człowieka i funkcjonowaniu jego umysłu. Oprócz publikacji Fundacja planuje organizować konferencje, seminaria i projekty edukacyjne w tym zakresie, w szczególności zaś takie, które wykażą, jak wiele punktów wspólnych mają buddyjskie koncepcje natury, człowieka i umysłu ze współczesnym, naukowym rozumieniem świata i człowieka. Fundacja chce też promować tradycyjne buddyjskie dziedziny wiedzy i umiejętności, takie jak np. medycyna tybetańska, a także organizować kursy medytacji i sztuk kontemplatywnych.

Ostatecznym celem tych wszystkich działań byłaby pozytywna ewolucja jednostki, czyli rozwój świadomego, bardziej autentycznego życia, życia bez iluzji, agresji i lęku, życia nacechowanego życzliwością i współczuciem wobec innych i świata – życia dobrego i szczęśliwego. Buddyzm mówi o pewnym podstawowym potencjale, który tkwi w każdym z nas, a jego urzeczywistnienie byłoby odkryciem naszej autentycznej, nieuwarunkowanej niczym kondycji, co nie pozostaje jednak w sprzeczności ze społecznym zaangażowaniem buddyzmu, a wręcz przeciwnie, niejako go wręcz zakłada.

Wierzymy, że czerpiąc z mądrości buddyzmu możemy budować etyczną kulturę i kreować możliwości wielorakich, pozytywnych i pożytecznych działań, rozwijać i samokształcić się, pamiętając jednak o tym, że zamieszkujemy Ziemię z innymi istotami, których szczęście i dobrostan powinien być dla nas równie ważny jak nasz własny los, podobnie jak i sam los planety. Chcemy, aby ten świat stał się przyjaznym środowiskiem, prawdziwym domem dla wszystkich zamieszkujących go istot.

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którym wizja kultury buddyjskiej jest bliska i którzy chcieliby przyczynić się do jej urzeczywistnienia.