logo_fundacja_internet_ikon

Fundacja Kultury Buddyjskiej

Fundacja

Fundacja Kultury Buddyjskiej została powołana do życia w październiku 2022 roku po to, by inspirować i wspierać działania na rzecz kultury opartej na zasadach buddyzmu. Chcemy w Fundacji działać na rzecz pozytywnej ewolucji tak jednostki, jak i społeczeństwa. Wierzymy, że człowiek może się doskonalić dzięki własnym wysiłkom i praktyce duchowej. Rozwijając prawość i życzliwość, dobroć i tolerancję, uważność i cierpliwość, człowiek staje się zdolny do życia w pokoju i harmonii ze sobą samym, jak i z innymi.

Inspirację dla swych działań Fundacja czerpie z buddyzmu, nieteistycznego systemu filozoficzno-religijnego, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był Budda Siakjamuni, żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Buddyzm jest w kulturze światowej jednym z najważniejszych sposobów rozumienia tak kondycji człowieka, jak i natury rzeczywistości. Oferuje ludziom kompletny i doskonały sposób na świadome, spełnione i etyczne życie.

Buddyjskie spojrzenie na człowieka i rzeczywistość ma szczególną wartość i jest jeszcze bardziej aktualne współcześnie, w czasach niepokojów i zamętu, które sprawiają, że życie staje się coraz trudniejsze, staje się coraz większym problemem. Od przeszło 2500 lat Buddyści wskazują, ze postęp osiągany przez nieprawość, chciwość i gniew nieuchronnie niesie ze sobą ból oraz cierpienie, konflikty i rozpad, którego doświadczają jednostki i społeczności. Tylko działania na rzecz dobra wszystkich istot, działania powodowane miłością, współczuciem i troską o ich los dadzą nam świat, w którym możliwe będzie życie wartościowe i godne, życie przeżywane w więzi z innymi istotami i z naturą.

Dlatego Fundacja działa na rzecz kultury opartej na zasadach buddyzmu. Tworzy dla niej przestrzeń, działając na wielu, różnych polach.

Do celów fundacji należą propagowanie, rozwój i wspieranie kultury buddyjskiej, a w szczególności:

 • inicjowanie i wspieranie prac w tym zakresie,
 • troska o dziedzictwo i wartości kultury buddyjskiej,
 • szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi światopoglądami, religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości,
 • propagowanie szacunku wobec zwierząt oraz ochrona przyrody,
 • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 •  działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 •  promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • rozwijanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

 

PREZES ZARZĄDU, FUNDATOR:

Cezary Woźniak
 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
 
Anna Wołosik
Péter Lányi
Dariusz Szlajnda
 
RADA NADZORCZA:
 
Małgorzata Biernat Czabańska
Robert Czabański